Rodzaje ubezpieczeń

W zakresie ubezpieczeń można mówić o bardzo specyficznym podziale. Wydziela się kilka podstawowych grup, w tym przykładowo grupę pierwszą, do jakiej zaliczane są ubezpieczenia życie. Są to terminowe ubezpieczenia, na całe życie na dożycie. Do grupy drugiej dołączają ubezpieczenia zaopatrzeniowe dla dzieci oraz posagowe. Trzecia grupa to z kolei ubezpieczenia, jakie tyczą się ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a czwarta odnosi się do ubezpieczeń rentowych.
W przypadku grupy piątej, mowa o ubezpieczeniach chorobowych i wypadkowych, jakie stanowią uzupełnienie wyżej wspomnianych rodzajów ubezpieczeń. Ze względu na pozostałe kryteria podziału ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych można mówić o następnej selekcji i tak wyodrębnieniu aż kilkunastu następnych podkategorii. W tym przypadku grupa pierwsza obejmuje ubezpieczenia od choroby zawodowej i wypadku przy pracy, czyli są to ubezpieczenia wypadku.
Kolejna to ubezpieczenia choroby. Trzecia grupa to ubezpieczenia casco pojazdów z wyłączeniem pojazdów szynowych. Do czwartej grupy zalicza się ubezpieczenia casco właśnie pojazdów szynowych a do piątej ubezpieczenia casco statków powietrznych. W szóstej grupie znajdują się ubezpieczenia żeglugi morskiej oraz żeglugi śródlądowej. Jeżeli chodzi o grupę siódmą to są to gwarancje chroniące na wypadek uszczerbku przedmiotów różnej maści w trakcie ich transportowania. Grupa ósma z kolei to ubezpieczenia szkód wywołanych przez szereg klęsk żywiołowych. Do grupy dziewiątek zalicza się ubezpieczenia wszelkiego typu rzeczy, jakie nie zostały uwzględnione w pozostałych kategoriach ubezpieczeń. Do tego dochodzi również grupa dziesiąta z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej wynikające z użytkowania pojazdów lądowych z własnym napędem.
Do jedenastej grupy zalicza się ubezpieczenia wynikające z posiadania oraz użytkowania statków powietrznych, zaś do dwunastej grupy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową. Trzynasta grupa to wszelkiego rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jakie nie zostały wyszczególnione we wcześniejszych grupach, tj. od dziesiątej do dwunastej. Grupa czternasta zaś to ubezpieczenia kredytu, a piętnasta gwarancje ubezpieczeniowe. Do szesnastej grupy zalicza się ubezpieczenia związane ściśle z ryzykiem finansowym, zaś do siedemnastej ubezpieczenia ochrony prawnej. Na koniec ubezpieczenia świadczenia pomocy.