Funkcje ubezpieczeń

Na chwilę obecną wyróżnia się wiele rozmaitych rodzajów ubezpieczeń, do jakich wykupienia i opłacania w systemie systematycznie uiszczanych stawek zachęcają renomowani ubezpieczyciele działający w ramach grup bądź towarzystw ubezpieczeniowych. Niezależnie jednak od tego, o jakim rodzaju ubezpieczenia mowa, wyróżnia się kilka standardowych funkcji ubezpieczeń.
Jedną z nich jest oczywiście kluczowa rola, jaką stanowi funkcja ochrony ubezpieczeniowej. Polega to na gwarancji udzielanej ubezpieczającemu się, że w razie czego, gdy wystąpi ryzyko i zdarzenie losowe ujęte w dokumencie w postaci polisy ubezpieczeniowej, nie zostanie się na lodzie, ale otrzyma stosowne środki pieniężne. Funkcja ta gwarantuje spokój i pewność nie tylko ekonomiczną, ale także psychologiczną. Pozwala nawet podświadomie być pewnym, że w przypadku jakichś ewentualności nie będziemy stratni. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Kolejną funkcją ubezpieczeń jest rola prewencyjna, która odnosi się do redukcji strat losowych przez zmniejszenie ich skali. Można także mówić o zmniejszaniu się owych strat na skutek ograniczeń częstotliwości czy liczebności.
Wyróżnia się obecnie dwie kategorie owej prewencji – materialna oraz niematerialna. Na koniec przybliżymy jeszcze przybliżymy trzecią funkcję, jaką jest funkcja finansowa. Koncentruje się ona na zbieraniu środków w postaci funduszy, które gromadzi dla ubezpieczonego jego ubezpieczyciel. Są to swego rodzaju „lokaty” na przyszłość oraz rezerwy.